Deklaracja dostępności

 

   Przedszkole Samorządowe nr 35 „Wesołe” w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ps35.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012 r.

Data ostatniej  aktualizacji: 01.09.2017 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

Powody wyłączenia: 

  • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, ale redaktorzy w miarę możliwości będą dokładać wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Deklarację  sporządzono dnia : 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

 

 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: ps35@um.bialystok.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 742 23 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie w sposób alternatywny informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności prezentowanych informacji i elementów strony internetowej serwisu.

 

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób otrzymania informacji zwrotnej. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
Placówka mieści się w piętrowym budynku, otoczonym ogrodem. 

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajdują się platforma dla niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe do budynku oraz wiatrołapu są szklane.
Na parterze znajdują się dwie sale, mała sala, duży hol połączony z szatnią, kancelaria oraz pokój do zajęć dydaktycznych, zmywalnia, toaleta, pokój socjalny.

W pomieszczeniach piwnicznych znajdują się gabinety terapeutyczne.
Na piętro budynku prowadzi klatka schodowa z łamanymi schodami. Na I piętrze budynku znajduje się pięć sal, pokój dyrektora, kuchnia, zmywalnia.
Łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma zamontowanych wind dla osób niepełnosprawnych, pochylni, platform, informacji  głosowych, pętli indukcyjnych, itp.

Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych jak i dzieci z niepełnosprawnościami. Duża część placu jest pokryta trawą.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika mogą przebywać na terenie przedszkola na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.

W placówce nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub piśmie wypukłym, brak systemów udźwiękawiających.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ MOBILNA

 W placówce brak aplikacji mobilnych.