Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr 35 "Wesołe" w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 35 "Wesołe" w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, ale redaktorzy w miarę możliwości będą dokładać wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Jakubowska.
 • E-mail: ps35@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 742 23 83

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe Nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
 • Adres: ul. Wesoła 22
  15-306 Białystok
 • E-mail: ps35@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 742 23 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren przedszkola jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
Placówka mieści się w piętrowym budynku, otoczonym ogrodem. 

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajdują się platforma dla niepełnosprawnych.
Drzwi wejściowe do budynku oraz wiatrołapu są szklane.
Na parterze znajdują się dwie sale, mała sala, duży hol połączony z szatnią, kancelaria oraz pokój do zajęć dydaktycznych, zmywalnia, toaleta, pokój socjalny.

W pomieszczeniach piwnicznych znajdują się gabinety terapeutyczne.
Na piętro budynku prowadzi klatka schodowa z łamanymi schodami. Na I piętrze budynku znajduje się pięć sal, pokój dyrektora, kuchnia, zmywalnia. Łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma zamontowanych wind dla osób niepełnosprawnych, pochylni, platform, informacji  głosowych, pętli indukcyjnych, itp.

Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające wymagania dzieci sprawnych jak i dzieci z niepełnosprawnościami. Duża część placu jest pokryta trawą.

Osoby korzystające z pomocy psa asystującego i psa przewodnika mogą przebywać na terenie przedszkola na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.

W placówce nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a lub piśmie wypukłym, brak systemów udźwiękawiających.