Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

Przedszkole Samorządowe Nr 35 "Wesołe" w Białymstoku

 funkcjonuje od 1974 roku.


Jest placówką składającą się z SZEŚCIU oddziałów. Każdy ma swoją nazwę:

 • I oddział - Maleństwa
 • II oddział - Króliczki
 • III oddział - Tygryski
 • IV oddział - Mądre Sowy
 • V oddział -  Kangurki
 • VI oddział - Puchatki

Zapewnia całodzienny (10,5 godzinny) pobyt dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole usytuowane jest na osiedlu 1000-lecia przy ulicy Wesołej 22. Jest to budynek wolnostojący, otoczony ogrodem i placem zabaw. Teren obsadzony jest drzewami, które w upalny dzień dają dużo cienia. Przy posesji przedszkola znajduje się parking.

W przedszkolu istnieje bardzo dobra baza lokalowa. Dzieci mogą korzystać z pięciu sal dydaktycznych, Sali Ruchu Rozwijającego, sali do zajęć dodatkowych: nauki języka angielskiego, zajęć logopedycznych, zajęć katechetycznych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wszystkie sale, w zależności od przeznaczenia wyposażone są w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. W swoich zasobach posiadamy nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym tablicę interaktywną, która stwarza szerokie możliwości rozwoju dziecka. Wszystkie sprzęty i pomoce są systematycznie uzupełniane, aby zapewnić atrakcyjny pobyt dziecka w przedszkolu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii! 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

·        Tworzymy każdemu dziecku optymalne warunki rozwojowe i przyjazne środowisko wspomagając  rozwój dziecka i wspierające je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości.

 

·        Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania
i zdolności, działają metodami aktywnymi.

 

·        Dzieci potrafią wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, muzyczną, mimiczną działając twórczo, rozwijając wyobraźnię.

 

NASZA MISJA:

 • Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.
 • Optymistyczne przedszkolaki to dzieci jak wszystkie inne. Bywają radosne, smutne, zmęczone, ale potrafią mówić o swoich uczuciach, wiedzą że będą wysłuchane, potrafią sobie wzajemnie pomagać.
 • Rozwój każdego dziecka uczęszczającego do naszej placówki wiąże się z radością dostrzegania zmian w jego osobowości od chwili rozpoczęcia edukacji przedszkolnej do momentu jej zakończenia.NASZE PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLEM OPTYMISTYCZNYM

 Dnia 18.11.2011r. nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu "Optymistyczne przedszkole", którego autorkami są : Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot.

W programie tym uczestniczy tylko pięć białostockich placówek, jest więc to dla nas dodatkowym wyróżnieniem.

Celem wychowania według tegoż programu jest:

 • rozwijanie u dziecka optymizmu i poczucia własnej wartości
 • nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci

 

Optymistyczne przedszkolaki to dzieci jak wszystkie inne. Bywają radosne, smutne, zmęczone, ale potrafią mówić o swoich uczuciach, wiedzą że będą wysłuchane, potrafią sobie wzajemnie pomagać.

 

                             

Poprzez realizację wytycznych programu Optymistyczne przedszkole oraz w oparciu o pomysłowość poszczególnych nauczycielek pragniemy, aby każdy absolwent naszego przedszkola:

 • był pełen inicjatywy, odważny i samodzielny,
 • chętnie się uczył, miał szerokie zainteresowania i wiele talentów,
 • był kreatywny i pełen fantazji,
 • odróżniał dobro od zła,
 • miał wiele empatii, był współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów,
 • dzięki odpowiednim pochwałom oraz sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów miał zrównoważony obraz samego siebie, poczucie pewności i wiary we własne siły.

Więcej informacji w zakładce Optymistyczne Przedszkole.

  

 

PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

 
Podstawowym dokumentem programowym regulującym przebieg pracy dydaktyczno- wychowawczej w edukacji przedszkolnej jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.  

 

W Przedszkolu Samorządowym Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku  realizowane są następujące programy:

 

Kolejnym ważnym elementem, wpływającym na prawidłowość i płynność przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego jest dobre zaplanowanie pracy.

Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej opiera się na: rocznym planie pracy, miesięcznym planie pracy, tygodniowym planie pracy.

 

Miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej naszego przedszkola:

 • uwzględniają wszystkie sfery rozwoju dziecka ( poznawczą, zmysłową, fizyczną, społeczną i emocjonalną ),
 • treści są tak dobrane, aby były dostępne dla dzieci w różnym wieku, zgodnie z ich zainteresowaniami, potrzebami, uwarunkowaniami środowiskowymi,
 • uwzględniona zasada zintegrowania treści ( treści łączą się pomiędzy sobą tematycznie ) pozwala dzieciom zbudować obraz otaczającego je świata.
 • miesięczna praca planowana jest z wykorzystaniem nowoczesnego programu „Plano-dziennik”, który pozwala na uwzględnienie wszystkich sfer rozwojowych oraz diagnozowania i odpowiedniego kształtowania posiadanych inteligencji dziecka. (Prezentacja Teoria Gardnera)

 

Organizacja dnia w naszym przedszkolu obejmuje wszystkie działania dziecka i nauczyciela, które powinny być uwzględnione w czasie dziennego pobytu dziecka w placówce.

Są to:

 • zajęcia dydaktyczne, dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci ( obowiązkowe i dodatkowe ),
 • swobodna zabawa,
 • dużo ruchu i pobyt na świeżym powietrzu ( przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ):
  • wycieczki,
  • spacery,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • obserwacje przyrodnicze,
  • prace gospodarcze,
  • prace porządkowe, ogrodnicze,
  • zajęcia sportowe,
 • zajęcia indywidualne z dziećmi, w tym również pomoc dzieciom z trudnościami, zajęcia rozwijające zauważone zdolności u dzieci,
 • posiłki,
 • czas na wyciszenie i odpoczynek,
 • czynności porządkowe ( dbanie o ład i porządek – porządkowanie pomocy, zabawek po zakończonej zabawie ).

 

Formy i metody pracy wykorzystywane

w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 „Wesołe” Białymstoku:

 • Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Projektu
 • Elementy globalnego czytania J. Majchrzak i G. Domana,
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Koncepcja C. Orffa
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
 • Pedagogika zabawy – Metoda Klanzy
 • Zabawy wyrabiające charakter
 • Bajkoterapia
 • Muzykoterapia
 • Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

(Więcej o metodach zakładce dla rodziców – koncepcja pracy przedszkola)

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą również w różnych akcjach, imprezach, konkursach, festiwalach, przeglądach organizowanych na terenie miasta Białystok i poza.

 

Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku podejmuje działania rozwijające zainteresowania i umiejętności, wspiera też dzieci wymagające szczególnej opieki wychowawczo- terapeutycznej:

 


                                                 

WSPÓŁPRACUJEMY

 • Środowisko rodzinne naszych dzieci
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • Pozostałe wyższe uczelnie miasta Białystok
 • Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku
 • Przedszkola miasta Białystok
 • Opera i Filharmonia Podlaska
 • Teatry białostockie
 • Kina białostockie
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
 • Polskie Radio Białystok
 • Wydawnictwa Pedagogiczne
 • Reba – organizacja odzysku
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku
 • Miejska Komenda Policji w Białymstoku
 • Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe SKOK
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
 • PZU Życie
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Ośrodki doskonalenia nauczycieli


  

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Na podstawie § 19 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r Nr. 228, poz.1487) w naszym Przedszkolu zostały  powołane zespoły  ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Istotą działań jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych danego dziecka. Celem działań jest wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co oznacza określenie odpowiednich metod i form pracy, przynoszących oczekiwane efekty. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Takie podejście pozwala na wczesne rozpoznanie potencjalnych trudności w uczeniu się, problemów wychowawczych czy predyspozycji oraz zdolności twórczych dziecka.

 

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

 

Najważniejszą formą aktywności dziecka w naszej placówce jest zabawa. Poprzez zabawę umożliwiamy dziecku poznanie siebie, swego otoczenia oraz praw nim rządzących. Pod pojęciem zabawa kryje się wiele jej odmian tj. zabawy ruchowe, badawcze, twórcze, dowolne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, wyrabiające charakter i in. Staramy się we wszystkim co robimy myśleć o dziecku, wczuwać się w jego świat. Starać się poznać go jak najlepiej. Chęć zrozumienia dziecka, jego możliwości, a także problemów wyznacza sens naszej pracy.

 

 

 

góra strony