Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

Informujemy, iż od 1 września 2013r. zmieniły się zasady

odpłatności za przedszkole.

Bezpłatny czas na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin

i jest to czas od 7.00 do 12.00

Pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Naliczanie odpłatności odbywa się na podstawie elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i jest to iloczyn:

stawki godzinowej ( 1 zł)        x     liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu       x    ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu

Rozliczenie miesięcznej opłaty za czas faktycznej realizacji odpłatnych świadczeń następuje w kolejnym miesiącu  ( np. rozliczenie za wrzesień odbywa się w październiku).

Zniżki:

Obniża się opłaty o 50%, o których mowa powyżej w przypadku:

1.      posiadania przez dziecko orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub zespołowych

 

2.      przyznania zasiłku rodzinnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych

 

3.      posiadania Białostockiej Karty Dużej Rodziny

 

W przypadku zbiegu uprawnień do powyższych ulg, przysługuje tylko jedna ulga wybrana przez rodzica.

Rodzic ubiegający się o przyznanie ulg zobowiązany jest do przedstawienia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

 

Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole

przelewamy na rachunek o numerze

33 1240 2890 1111 0010 3577 7594

 

Opłatę za żywienie przelewamy na rachunek o numerze

89 1240 2890 1111 0010 3577 7653

 

 

Zasady odpisów za żywienie

Nieobecność dziecka trwająca dłużej niż 2 dni spowodowana np. chorobą lub inną okolicznością, rodzicom przysługuje za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności, licząc od następnego dnia, zwrot wpłaty
w wysokości 1/22 miesięcznej ceny,
nie wyżej jednak niż dzienna norma wyżywienia w przedszkolu

 

 

<< WSTECZ  

góra strony