Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

INFORMUJEMY, IŻ OD 1 STYCZNIA 2017R. ZMIENIŁY SIĘ ZASADY

ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE.

Czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu  wynosi 5 godzin i jest to czas
od 7.00 do 12.00

Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2017r. nie jest pobierana opłata (za przedszkole), o której mowa w § 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, od rodziców dzieci sześcioletnich oraz w latach wcześniejszych, uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

Czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu  wynosi 5 godzin i jest to czas od 7.00 do 12.00. Pozostały czas pobytu dziecka w przedszkolu jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Naliczanie odpłatności odbywa się na podstawie elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Zniżki:

Obniża się opłaty o 50%, o których mowa powyżej w przypadku:

  • Rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie odpłatności za przedszkole o 50%. W tym celu powinni dostarczyć z MOPR-u decyzję o pobieraniu zasiłku rodzinnego Decyzje należy dostarczyć dwa razy w roku: w miesiącu sierpniu i listopadzie) lub BKDR (dostarczyć przed zakończeniem daty ważności), bądź Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (ważna do 18 r.ż) .
  • Rodzice mogą składać wnioski do MOPR-u o refundacje opłaty za żywienie. Po otrzymaniu decyzji, opłatę za 1 ciepły posiłek ponosi MOPR. 

W przypadku zbiegu uprawnień do powyższych ulg, przysługuje tylko jedna ulga wybrana przez rodzica.

Rodzic ubiegający się o przyznanie ulg zobowiązany jest do przedstawienia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

 

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu wpłacamy na rachunek
 33 1240 2890 1111 0010 3577 7594

 

Opłatę za żywienie wpłacamy na rachunek

89 1240 2890 1111 0010 3577 7653

 

Zasady odpisów za żywienie

Nieobecność dziecka spowodowana np. chorobą lub inną okolicznością, rodzicom przysługuje za każdy dzień nieobecności zwrot wpłaty w wysokości 1/22 miesięcznej ceny, nie wyżej jednak niż dzienna norma wyżywienia w przedszkolu

 

 

góra strony