Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

Język angielski

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szansę nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. 

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie precyzuje zakresu wiedzy i umiejętności językowych, które pięciolatki powinny opanować przed rozpoczęciem nauki języka obcego w szkole. Nacisk położony jest natomiast na „rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych”. 

W naszym przedszkolu staramy się tak prowadzić zajęcia z języka angielskiego aby jak najlepiej dopasować się do każdego dziecka.

a) Metoda Total Physical Response (TPR) –metoda, zakłada uczenie się poprzez wykonywanie poleceń, instrukcji, które najpierw wykonuje sam nauczyciel. W konsekwencji dziecko samo potrafi wydać polecenie instrukcję innym dzieciom. W tej metodzie angażuje się ruch całego ciała. Następują tu po sobie: zrozumienie, wykonanie, a następnie samodzielne wypowiedzenie polecenia.

b) Metoda audiowizualna /Audiovisual Metod/ – nauka następuje poprzez połączenie obrazu z dźwiękiem

c) Metoda audiolingwalna /Audiolingual Metod/ – Metoda opiera się na wielokrotnym powtarzaniu słów, zwrotów itd. chórem bądź indywidualnie

d) Metoda komunikacyjna – metoda będąca wypadkową wielu metod. Zakłada, iż każda sytuacja mająca miejsce na zajęciach jest pretekstem do komunikowania się. Wykorzystuje się tutaj najbliższe, najbardziej znane otoczenie dziecka, więc nauczyciel może przygotowywać materiał osadzony w kontekście bliskim dziecięcej rzeczywistości, dostosowanego do możliwości intelektualnych i emocjonalnych uczących się.

W naszym przedszkolu tematyka zajęć z języka angielskiego jest skorelowana z tematyką omawianą na zajęciach wychowania przedszkolnego. Dzieci poznają te same zagadnienia najpierw po polsku a następnie po angielsku. Dzięki temu uczą się chętniej, gdyż tematyka omawiana w języku obcym jest już merytorycznie opanowana.

Podczas zajęć z języka angielskiego wykorzystywane są metody stosowane w przedszkolu, m.in. Metoda Froebla. Uczymy się również oglądając Przygody Kubusia Puchatka w wersji angielskiej. W celu urozmaicenia zajęć stosowane są również gry karciane i planszowe. 

 

 
zajecia_dodatkowe

góra strony