Nowe obostrzenia

    

W związku z ogłoszeniem Premiera z dnia 25.03.2021r. w sprawie ograniczenia dostępu  do przedszkoli publicznych w okresie
od 29.03- 09.04.2021r. , dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 35 informuje
iż w tym czasie zapewniamy opiekę wyłącznie dzieciom rodziców, których czynna praca zawodowa jest związana ze służbą medyczną
i mundurową. Rodziców spełniających powyższe wymagania prosimy o kontakt telefoniczny, do piątku (26.03.) do godziny 10.00.

Dzieci, które nie będą w tym czasie uczęszczały do przedszkola, będą miały możliwość ( w dowolnym dla siebie czasie) skorzystania
z propozycji zajęć i zabaw, zamieszczonych na naszej stronie internetowej w zakładce - DOMOWE PRZEDSZKOLE.  Zapraszamy!

 

Dyrektor przedszkola.

Dorota Jakubowska

 

 

RODZICE UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.