Priorytety  i  cele przedszkola  na rok szkolny  2022/2023

 

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 2. Profilaktyka zdrowotna oraz działania ukierunkowane na wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych
 3. Działania podnoszące jakość edukacji oraz integracja obcokrajowców.

 

 

 

1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej o nowe pozycje związane z edukacją na temat wartości, emocji mających wpływ na zachowanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

cały rok

B. Urban

U. Żendzian

„Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”- udział w projekcie czytelniczym w celu kształtowania dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz prezentowania przez dzieci właściwych postaw

cały rok

J. Łupińska

E. Maliszewska

Zawarcie kontraktów grupowych, obejmujących normy zachowania i postępowania oraz wartości realizowane w przedszkolu, przygotowanie formy graficznej w salach – grupowy Kodeks Zachowań. Ustalenie z dziećmi ich praw i obowiązków         w powiązaniu z poznanymi wartościami.

 

nauczycielki wszystkich grup

Obchody Dnia Przedszkolaka – podkreślenie wartości przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci.

 

nauczycielki wszystkich grup

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

„ Kwadrans z bajką”- realizacja bajkoterapii, jako czasu na słuchanie i analizę literatury dziecięcej. Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych. Rozumienie pojęć: dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń, koleżeństwo na podstawie bohaterów literackich

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

„Nie jestem sam , o przyjaciół dbam” – dokarmianie zimą ptaków ,założenie karmników w ogrodzie przedszkolnym

wg kalendarza

nauczycielki wszystkich grup

Realizacja małych form teatralnych, muzycznych, plastycznych, dotyczących wartości.

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

„Dzień bezpiecznego internetu”- zorganizowanie zajęć podnoszących wiedzę na temat korzystania z internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci

7. luty

nauczycielki wszystkich grup

„Cała Polska czyta dzieciom”- rozpowszechnianie czytania dzieciom bajek  przez rodziców.

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

 

 

2. Profilaktyka zdrowotna oraz działania ukierunkowane na wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych

 

„ Bezpieczny przedszkolak na drodze” wycieczka na skrzyżowanie, zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się

Zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi

wrzesień/ październik

grupy starsze

 

grupy młodsze

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych mających na celu rozwijanie u dzieci dbania o bezpieczeństwo swoje i innych poprzez historyjki obrazkowe, pogadanki, zabawy oraz filmy edukacyjne.

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

Prowadzenie działań prozdrowotnych skutecznie obniżających ryzyko zakażeń wirusowych i bakteryjnych ( rozmowy, pogadanki,  filmiki , plakaty, pokaz  w miarę możliwości spotkania z pielęgniarką, lekarzem)

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

Realizacja tematyki tygodniowej, dotyczącej promowania zdrowego stylu życia dzieci poprzez poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się, ukazanie dzieciom wartości zdrowia i potrzeby jego ochrony.

 

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

 

„ Zdrowie na talerzu” poprzez realizację programu zachęcanie dzieci do zjadania warzyw, przypominanie o ich znaczeniu dla zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, wzroku przez samodzielne przygotowywanie i zjadanie ich.

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

Zorganizowanie w każdej grupie kącików do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli, zbóż, ziół.

wg kalendarza

nauczycielki wszystkich grup

Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą: opowiadaniami, bajkami, wierszami, poruszającymi tematykę zdrowego odżywiania się. Przykłady: „Na straganie” J. Brzechwa, „Dla każdego coś zdrowego”  W. Karaszewski, "Warzywa" K. Roguski.

 

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

Zorganizowanie spotkania z dietetykiem/alternatywa "on-line" lub prezentacja multimedialna.

cały rok

nauczycielki wszystkich grup

 

 

 

 

3. Działania podnoszące jakość edukacji oraz integracja obcokrajowców

 

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

„Nasze emocje” zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci; zabawy umożliwiające poznanie emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi,  realizacja elementów bajkoterapii,

 

Cały rok szkolny

Wszystkie nauczycielki

 

„Zabawy integracyjne” -  zabawy  wspierające poznawanie nowych osób w grupie. Zabawy rozwijające umiejętności współpracy i wspólnego działania w grupie. Przełamywanie takich barier jak wstyd, lęk.

 

Cały rok szkolny

Wszystkie nauczycielki

 

Dzieci z całego  świata” uroczyste obchody Dnia Dziecka. Integracja dzieci poprzez wspólne zabawy, Czerpanie radości z możliwości wspólnego przeżycia Dnia Dziecka. Poznanie praw dziecka.

 

 

Czerwiec

 

Wszystkie nauczycielki

 

„Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”

 • Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych  z okazji Święta Niepodległości.
 • Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających poznanie:

- historii państwa polskiego

- historii Święta Niepodległości Polski

- legend o niektórych miastach polskich

- symboli narodowych

- wirtualny spacer po Białymstoku

 • uświadomienie, że Polska jest częścią Europy poprzez realizację zajęć o tematyce Unii Europejskiej.
 •  Uświadomienie pojęcia współpracy międzynarodowej poprzez rozmowę, zabawy dydaktyczne, filmy edukacyjne.

 

Cały rok szkolny

 

Nauczycielki grup starszych

 

 

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023

 

 

MIESIĄC

 

TEMAT IMPREZY

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

WRZESIEŃ

Dzień Przedszkolaka

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Pasowanie na przedszkolaka” – uroczyste pasowanie na przedszkolaka.

J. Łupińska, E. Maliszewska, B. Urban

 

LISTOPAD

„Piękna Nasza Polska cała” – przygotowania do uroczystych obchodów Dnia Niepodległości.

„Święto Pluszowego Misia” - uroczystość przedszkolna

Nauczycielki wszystkich grup

 

Nauczycielki wszystkich grup

 

GRUDZIEŃ

„Mikołajki”

„Jasełka” – przedstawienie teatralne, nagranie uroczystości i wstawienia na stronę internetową dla rodziców

Nauczycielki wszystkich grup

Nauczycielki dzieci 5, 6 letnich

LUTY

 „Wielka Brytania oczami diecka” – III edycja konkursu plastycznego z języka angielskiego

E. Maliszewska, U. Żendzian

MARZEC

 „Mam Talent” – XIII edycja wewnątrz przedszkolnego przeglądu uzdolnień dzieci

 

B. Urban , E. Maliszewska, U. Żendzian

KWIECIEŃ

Dzień Ziemi konkursy, zabawy w grupach

Nauczycielki wszystkich grup

MAJ

„Święto Mamy i Taty” – uroczystość w grupach, nagranie przedstawienia i wstawienie na stronę internetową dla rodziców

„Dumni z Białegostoku”- konkurs fotograficzny

Nauczycielki wszystkich grup

 

 

U. Żendzian, E. Maliszewska

CZERWIEC

„Dzień Dziecka” – atrakcje na placu przedszkolnym

„Żegnamy nasze przedszkole” – uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupie: „Mądre Sowy”, „Puchatki”.

A. Iwanina, G. Pitrynczak

 

Nauczycielki dzieci 6 letnich

 

 

 

Przydział zadań  dodatkowych:

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

 1.  

Wicedyrektor

I. Dąbrowska

 1.  

Aktualizacja strony internetowej przedszkola, ogłoszenia dla rodziców

I. Dąbrowska, E. Maliszewska,

 1.  

Obchody Dnia Dziecka

A. Iwanina, G. Petrynczak

 1.  

Dekoracje

A. Czemierys, ,U. Żendzian, J. Rombalska

 1.  

Protokoły rady pedagogicznej

J. Łupińska

 1.  

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

A. Czemierys- koordynator

 1.  

WDN –lider

G. Pietrynczak

 1.  

Obowiązkowe zajęcia:

logopedia

SI

Terapia pedagogiczna

 

J. Łupińska

A. Czemierys

J. Kozłowska

 1.  

J. angielski

E. Maliszewska, U. Żendzian

10.

Opiekun  dodatkowych sal dydaktycznych

A.